آموزش نمای سرامیک، گل بلندر، تزئین کوزه


تــوضــیحــات
فــایل ها

 

1- آموزش نمای سرامیک

 

2-آموزش ساخت گل بلندر

 

3-آموزش تزئین کوزه

 


مدت زمان : ۰۶:۲۰:۰۰
آموزش نمای سرامیک
آموزش ساخت گل بلندر
آموزش تزئین کوزهتگ ها : کارهای هنری تزئین کوزه گل بلندر نمای سرامیک

مشاغل : هنرمند