آموزش گلسازی با مفتول


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این برنامه ساختن شاخه گل و برگ های تزئینی با استفاده از مفتول آموزش داده می شود.
فیلم های آموزشی این مجموعه عبارتند از:
- آموزش گل های مفتولی با چرم
- ساخت برگ
- چرم زدن
- ساخت شاخه گل


مدت زمان : ۰۱:۳۷:۰۰
بخش اولتگ ها : گل سازی

مشاغل : خانه‌دار