بره‌ای در پوست گرگ


تــوضــیحــات
فــایل ها

استفاده هوشمندانه و آگاهانه از ریتم در اجرا، متناسب با درون‌مایه آثار کارور.


مدت زمان : ۰۰:۴۶:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی