زن عقدی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در اجرای این داستان لحن شوخ و طنز گزنده نویسنده موردنظر بوده است. شوخ‌طبعی و طنزی که در پایان داستان به اوج خود می‌رسد.


مدت زمان : ۰۰:۳۳:۰۰
بخش اول