برف خاموش، برف مرموز


تــوضــیحــات
فــایل ها

سبک نگارش این داستان به‌گونه‌ای است که دائم در دو دنیای ذهنی و عینی سیر می‌کند. در اجرای اثر نیز همین ویژگی در نظر گرفته‌شده و گوینده با تفکیک این دودنیا در لحن، ما را با رمز و راز دنیای ذهنی شخصیت اصلی داستان یعنی همان پسربچه همراه می‌کند.


مدت زمان : ۰۱:۰۲:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی