آفات و بیماری های محصولات گلخانه ای


تــوضــیحــات
فــایل ها

کشت در گلخانه نسبت به کشت در فضای باز دارای مزایا و معایبی می باشد.مزایای کشت گلخانه ای کاهش مصرف آب، افزایش تولید و اشتغال زایی است و معایت این روش وجود آفات و بیماری های گلخانه ای است که گریبان گیاهان و محصولات را می گیرد. در ادامه به چند نوع از آفات و بیماری های گلخانه ای که شیوع بیشتری دارد می پردازیم.

 • مینوز
 • تریپس
 • شته
 • مگس سفید
 • زنجرک ها
 • کنه تار عنکبوتی
 • رایج ترین بیماری های گلخانه ای شامل:

 • سفیدک حقیقی، پودری و یا سطحی
 • سفیدک دروغین یا داخلی
 • ویروس موزائیک خیار
 • ورتیسیلیوم
 • فوزاریوم
 • مرگ گیاهچه
 •  


مدت زمان : ۰۰:۰۱:۰۰
بخش اولتگ ها : گلخانه کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مشاغل : گلخانه دار مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ناظرین