آشنایی با اصول کاتالوگ خوانی اسپرم گاو شیری


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با اصول اولیه اصلاح نژاد و ژنتیک

آشنایی با تیپ بندی گاو شیری و تطابق با کاتالوگ اسپرم مد نظر

نحوه خواندن مولفه های موجود در کاتالوگ

و.........

تاریخ شروع کلاس : 99/02/25 می باشد.


عوامل : دکتر سیاوش منظوری

درس اول - معرفی اجمالی نژادهای گاو شیری
درس دوم- تعربف وراثت پذیری، همبستگی و قابلیت انتقال در اصلاح نژاد
درس سوم - شناسایی و اصلاح تیپ در گاوهای شیری
جلسه چهارم - راهنمایی برای مطالعه کاتالوگ های اسپرم

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری بهره برداران