آشنایی با اصول پرورش جوجه گوشتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

سرفصل هاي دوره پرورش مرغ گوشتي:

    تأسيسات و تجهيزات پرورش جوجه هاي گوشتي
    آماده سازي سالن براي جوجه ريزي
    مديريت پرورش جوجه يکروزه
    فاکتورهاي محيطي در پرورش جوجه هاي گوشتي
    ناهنجاري هاي شايع در گله هاي گوشتي
    تغذيه کاربردي جوجه هاي گوشتي و اهميت جيره
    کنترل سرعت رشد جوجه هاي گوشتي
    سلامت و واکسيناسيون گله

تاریخ شروع کلاس: 99/02/25


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها : اصول پرورش

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری بهره برداران