آشنایی با اصول ساختمان و تاسیسات طیور


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با اصول ساختمان و تاسیسات طیور

آشنایی با تاسیسات واحدهای پرورش طیور

آشنایی با واحد های جوجه کشی و...


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها : مهندس دامپرور

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری بهره برداران مهندسین مشاور