بسته-آموزش-مراکز-خدمات-غیردولتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

این دوره ویژه مراکز خدمات غیر دولتی صدور مجوز واحدهای تولیدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی می باشد.

گواهینامه این دوره به صورت رایگان به نام مرکز جهت رتبه بندی صادر می گردد.


عوامل : سرکار خانم مهندس لیلا امیری سرکار خانم مهندس طیبه دارابی سرکار خانم مهندس کیانا رفیعی جناب آقای مهندس بهزاد مهدوی جناب آقای مهندس علی زمانی

مدت زمان : ۰۰:۲۵:۰۰
بخش اول
بخش-دوم
صدور مجوز گلخانه و قارچ خوراکی
صدورمجوزدامپروری
گیاهپزشکی
سانکاتگ ها : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صدور پروانه دام کاربران سانکا مدیران مراکز خدمات غیر دولتی صدور مجوز گلخانه صدور مجوز گیاهپزشکی صدور مجوز دامپروری مراکز غیر دولتی

مشاغل : مهندسین دامپرور مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور ناظرین مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی صدور مجوز