آشنایی با اصول پرورش مرغ بومی


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با نژادها

آشنایی با تاسیسات و تجهیزات واحدهای پرورشی

آشنایی با نحوه تغذیه مرغ بومی

آشنایی با اصول پرورش و مدیریت واحد

آشنایی با مدیریت بهداشتی و مختصر بیماری های طیور


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها : مرغ بومی ماکیان تغذیه طیور علوم دامی مرغداری مرغ مرندی

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری بهره برداران