بخش گمشده


تــوضــیحــات
فــایل ها

کریستین بوبن را فیلسوفی شاعر مسلک می شناسند. از همین جهت در اجرای بخش گمشده سعی شده بنیان های فکری و تصاویری شاعرانه متن در لحن گوینده متناسب و مطلوب شنیده شود.


مدت زمان : ۰۲:۱۷:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجمتگ ها : کتاب صوتی