کلید زندگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

تو می توانی زندگی ات را متحول کنی، و با آگاهی هر چه بیشتر زندگی آرمانی خود را خلق کنی. هر چیزی را که بخواه، منتظر تو است تا فقط آن را در خواست کنی. هر چیزی که تو بخواهی، آن هم تو را می خواهد. اما برای بدست آوردن آن باید اقدام کنی. کائنات موفقیت تو را می‌خواهند.


مدت زمان : ۰۳:۳۶:۰۰
بخش اولتگ ها : موفقیت موفقیت فردی انگیزشی دیدگاه

مشاغل : عمومی