قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، بر اساس فرآیندهای مالیاتی توسط دکتر مهدی غریب آموزش داده می‌شود.


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهمتگ ها : مالیات نشست پرسش و پاسخ