بسته کامل موفقیت‌های بزرگ گام به گام


تــوضــیحــات
فــایل ها

گام به گام از آرزوها و رویاها تا رسیدن به هدف‌های بزرگ در زندگی و کسب و کار

گام اول: چگونه بر مدار آرزوها و رویاهای بزرگ، احساس توانایی را یاد بگیریم؟

گام دوم: چگونه با شناخت درست فلسفه وجودی و انتخاب ماموریت‌های مناسب، شکست ناپذیر شویم؟

گام سوم: چگونه با استفاده از تکنیک‌های تصویر سازی و چشم انداز، آینده آرمانی خود را بسازیم؟

گام چهارم: چگونه با انتخاب و به کارگیری ارزش‌ها و قوانین موفقیت، خود را به بالاترین عملکرد متعهد کنیم؟

گام پنجم: چگونه هدف‌گذاری کنیم تا بتوانیم هدف‌های بلند مدت و کوتاه مدت خود را محقق سازیم؟

گام ششم: چگونه در زندگی یا کسبو کار با شناخت و تحلیل مناسب قوت ها و ضعف ها  فرصت ها و تهید ها موثرترین استراژی را انتخاب کنیم؟

گام هفتم: چگونه برای تحقق هدف‌ها و مامویت های بزرگ استراژدی‌های خود را به برنامه‌ها، ابتکارات و اقدامات مناسب تبدیل کنیم و با موفقیت عمل نماییم؟


عوامل : دکتر علی مهری پرگو

مدت زمان : ۱۰:۵۵:۰۰
گام اول
گام دوم
گام سوم
گام چهارم
گام پنجم
گام ششم
گام هفتمتگ ها : انگیزش موفقیت

مشاغل : مدیر