بنیتو موسولینی


تــوضــیحــات
فــایل ها

نیتو موسولینی که کار خود را در اوایل قرن بیستم به‌عنوان سردبیر روزنامه‌ای فاشیستی آغاز کرد، چنان موفق به جلب حمایت عمومی شد که در سال ۱۹۲۲ به نخست‌وزیری ایتالیا رسید. او پای ایتالیا را به جنگ جهانی دوم باز کرد و متحد آدولف هیتلر رهبر نازی آلمان شد. باوجود کمک این متحد نیرومند، تلاش‌های جنگی موسولینی فرجامی موفقیت‌آمیز نیافت. او از قدرت خلع و به دست هم‌وطنانش اعدام شد.


مدت زمان : ۰۱:۳۳:۰۰
مرگ دیکتاتور
تولد زورگو
آموزگار و روزنامه‌نگار
درگیری با قانون
آوانتی
جنگ جهانی اول
اشاعۀ پیام وحشت
موسولینی در حکومت
موسولینی دیکتاتور
جنگ و مرگتگ ها : کتاب گویا