سوزن رفوگری


تــوضــیحــات
فــایل ها

ارزش اشیا به زرق و برقشان نیست، بلکه کارآیی آنهاست که قدر و قیمتشان را عیان می کند. انسان ها هم از روی غرور و تکبر به شایستگی دست نمی یابند.


مدت زمان : ۰۰:۱۴:۰۰
بخش اولتگ ها : تخیلی داستانی کوتاه مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل : عمومی