کتابچه صوتی گرایش‌های چهارگانه شخصیتی - گرچن رابین


تــوضــیحــات
فــایل ها

 کتابچه صوتی گرایش‌های چهارگانه شخصیتی - گرچن رابین

دسته‌بندی‌های شخصیتی که نشان می‌دهند چگونه زندگی بهتری برای خود و دیگران خلق کنیم

این کتاب، بینشی در مورد چهار گرایش فردی ارائه می‌دهد: حمایتگر، پرسشگر، ایثارگر، عصیانگر. 

این چهار گرایش بطور ویژه در این مورد بحث می‌کنند که افراد چگونه به انتظارات بیرونی (انتظاراتی که دیگران از فرد دارند) و انتظارات درونی (انتظاراتی که فرد از خود دارد) پاسخ می‌دهند و این امر چگونه بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد.

کتاب گرایش‌های چهارگانه، بر این موضوع تمرکز دارد که ادراک افراد مختلف، نسبت به جهان، از لحاظ انتظارات چگونه است. این تفاوت  در ادراک، بسته به آگاهی فرد، می‌تواند منبع تضاد یا منبع بالقوه‌ای برای فرصت‌ها ‌باشد. طرز بیان و نوع استفاده از کلمات و رویکرد فرد نسبت به انتظارات دیگران، می‌تواند از مشکلات پیشگیری کرده و گرایش‌های مختلف را به اتّحادی بر مبنای مشارکت برساند. چگونگی بیان یک مطلب از سوی شما، همراه با کوشش برای درک و ملاحظه، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. 

شناخت مخاطب و اقدام بر اساس آن، منجر به کارایی و بهره‌وری می‌شود. رابین از این کتاب بعنوان راهی موثّر برای انجام این کار استفاده می‌کند. 


مدت زمان : ۰۰:۲۹:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه کتاب روانشناسی شخصیت شخصیت شناسی

مشاغل : مخاطب عام