مارتین لوتر


تــوضــیحــات
فــایل ها

تحولات در قرن شانزدهم سرتاسر اروپا را درنوردید. قاره‌ای که کلیسای کاتولیک آن را متحد کرده بود خود را دستخوش آشوب می‌دید. اصلاحات دینی پروتستان که پایی در قرون‌وسطی و پایی در رنسانس داشت، کلیسا، دین و خود جهان را متحول کرد. مارتین لوتر کشیشی آلمانی بود که آداب کلیسای کاتولیک را به‌شدت به چالش کشید. وقتی نودوپنج مسئله خود را به در کلیسای «همۀ قدیسین» در ویتنبرگ آلمان میخ کرد، آتشی را برافروخت که موجب آغاز اصلاحات دینی پروتستان، انشقاق کلیسا و دگرگونی تمدن غرب شد.


مدت زمان : ۰۱:۴۲:۰۰
فصل اول «نه می‌توانم و نه حاضرم حرفهایم را پس بگیرم»
فصل دوم دوران مشقت
فصل سوم راهب صومعۀ سیاه
فصل چهارم ۹۵ مسئله برای بحث
فصل پنجم اتهام بدعت
فصل ششم مجلس ورمس
فصل هفتم یونکر یورک
فصل هشتم کاتارینا فون بورا
فصل نهم عوض کردن مسیر تاریختگ ها : کتاب گویا