شباهت جعبه‌ی ویولون و تابوت


تــوضــیحــات
فــایل ها

در اجرای این اثر گوینده سعی کرده از طریق همزادپنداری با راوی داستان، که از دوران نوجوانی و بلوغ خود سخن می‌گوید، شنونده را هر چه بیشتر با لحظات و وقایع داستان همراه سازد.


مدت زمان : ۰۰:۵۱:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها : کتاب صوتی