کتابچه الکترونیک اشتیاق - دنیل پینک


تــوضــیحــات
فــایل ها

اشتیاق - دنیل پینک

حقیقتی شگفتآور در پسِ پرده‌‌‌ی آنچه به ما انگیزه می‌‌دهد

دانیل اچ.پینک در کتاب اشتیاق؛ دربارهی آنکه چرا در مشاغل مدرن، تنبیه و تشویق دیگر کارایی ندارند، به تحقیق پرداخته و نگاه انگیزشیِ جدیدی را پیشنهاد میکند که هماهنگی، خلاقیت و عملکرد کلی سازمانی را افزایش میدهد. کتاب "اشتیاق"، جعبه ابزاری برای کمک به خوانندگان می‌باشد تا راهی بهتر برای مدیریت موسسه خود پیدا کنند، حرفه شغلی را راهبری کرده، یا به کودکانِ خود کمک کنند.

نوع انگیزهای که شما که برای افراد در محل کار یا خانه ایجاد میکنید، به روزمره و یا خلاقانه بودن کاری که شما از آنها میخواهید بستگی دارد. پاداشهای ظاهری، همچون درآمد و مزایا برای کارهای معمولی مناسباند. اما این پاداشها، کارایی شغلهای خلاق را کم میکنند. سازمانهائی که هنوز روی پاداش و تنبیه برای انگیزش در افراد اصرار دارند، با خطر از دست دادن بهترین استعدادها و سوددهی بلند مدت خود روبهرو میشوند.

در شغلهای خلاقانه، ایجاد فضایی که مهارت، استقلال و هدف در آن پرورش مییابد، بهتر ایجاد انگیزه میکند، زیرا بعضی از عمیقترین نیازهای روانی افراد را تامین میکند. پاداشهای غیر‌منتظره مخصوصا در قالب تجلیل یا بازخورد مثبت، هم برای افرادی که کارهای روزمره و معمولی انجام میدهند و هم برای افرادی که کارهای خلاقانه میکنند، مفید به فایده است.

شما به افراد انگیزه نمیدهید بلکه باید شرایطی را فراهم کنید که آنان را قادر سازد تا خود، انگیزهی درونی و اصلی خویش را پیدا کنند.


بخش اولتگ ها : کسب و کار شادن پژواک کتابچه مدیریت کارافرینی

مشاغل : مدیر مخاطب عام کارافرین شغل ازاد