جلوگیری از به تاخیر انداختن کارها - برندا بیلی هیوز


تــوضــیحــات
فــایل ها

جلوگیری از به تاخیر انداختن کارها

 برندا بیلی هیوز 

آیا به تعویق انداختن کار ها مانع از پیشرفت کارتان می شود؟۲۰ دقیقه وقت بگذارید تا بفهمید چرا این کار را انجام می دهید و خودتان را آماده ی غلبه ی بر به تعویق انداختن کار ها در آینده کنید.نویسنده و مدرس دانشگاه گار کلی اسکول,برندا بیلی هیوز به شما نشان می دهد چطور به تعویق انداختن را از رفتار های دیگر جدا کنید ,طفره رفتن های خود را بشناسید و مشکل پشت گوش انداختن کارها را با راهکار هایی که کمک می کنند کار های بیشتری انجام دهید,ترک کنید.آیا به تعویق انداختن کار ها مانع از پیشرفت کارتان می شود؟۲۰ دقیقه وقت بگذارید تا بفهمید چرا این کار را انجام می دهید و خودتان را آماده ی غلبه ی بر به تعویق انداختن کار ها در آینده کنید.نویسنده و مدرس دانشگاه گار کلی اسکول,برندا بیلی هیوز به شما نشان می دهد چطور به تعویق انداختن را از رفتار های دیگر جدا کنید ,طفره رفتن های خود را بشناسید و مشکل پشت گوش انداختن کارها را با راهکار هایی که کمک می کنند کار های بیشتری انجام دهید,ترک کنید.


مدت زمان : ۰۰:۱۹:۰۰
جلوگیری از به تاخیر انداختن کارهاتگ ها : شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا برنامه ریزی برای اهداف موفقیت شغلی تنبلی تاخیر انداختن کارها برنامه ریزی

مشاغل : مخاطب عام