چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟


تــوضــیحــات
فــایل ها

این نمایش صوتی از زبان مرد جوانی روایت می‌شود که معلمی است با ظاهری آراسته اما خودش معتقداست در جامعه‌ای که ناهنجاری از در و دیوارش فرو می‌ریزد نمی‌توان نسبت به وقایع بی‌تفاوت ماند و از کنار رویدادها به سادگی گذشت.

در تولید این نمایش بازیگران توانمند عرصه صدا همکاری داشته‌اند و متن کتاب پس از تنظیم نمایشی با استاندارد بالای نمایش تولید شده‌است.


مدت زمان : ۰۴:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : اجتماعی خانوادگی ادبی هنری

مشاغل : عمومی