جادوی فکر بزرگ


تــوضــیحــات
فــایل ها

خلاصه:

دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به قابلیت های فکر بزرگ پیموده شود ترسیم کرده است. او در این کتاب می آموزد که چگونه با تمرکز بر روی مسائل عمده از قید نکات جزیی و دست وپاگیر رهایی یابید. او ثابت می کند که نوع خاصی از تفکر در حکم برگ برنده ای است که در اختیار شما قرار می دهد.
او با عرضه ی یک برنامه ی پیشرفت سی روزه شما را هدایت می کند که بتوانید پیشرفت خود را به سوی اهداف مورد نظرتان ارزیابی کنید. و به شما می آموزد که چگونه با یک برنامه ی سرمایه گذاری درازمدت روی خودتان وضع مادی خود را برای آینده مستحکم و مطمئن سازید.
روش هایی که در این کتاب عرضه شده است به منظور عمل کردن است نه مطالعه صرف.
این روش ها و تکنیک ها به قدری تازه و بدیع است که نویسنده ناگزیر دست به ابداع اصطلاحات جدیدی زده است.


مدت زمان : ۱۲:۰۶:۰۰
بخش اولتگ ها : موفقیت در زندگی موفقیت شغلی زندگی موفق موفقیت فردی مهارت فروش

مشاغل : مخاطب عام