کنفوسیوس


تــوضــیحــات
فــایل ها

جوامع کهن مردان وزنان منحصربه‌فردی داشته‌اند که اثر خود را بر جهان گذاشته‌اند. هرچه بیشتر درباره آن‌ها می‌دانیم از دستاوردهایشان بیش‌تر در شگفت می‌شویم. این مردان و زنان تاریخ را ساخته‌اند، و تغییر داده‌اند. هیچ کس به اندازه کنفوسیوس بر فرهنگ چین تاثیرگذار نبوده است. این فیلسوف چینی در سال 551 پ.م متولد شد. او در بزرگ‌سالی کوشید مشاور حاکمان چین شود، اما چندان موفق نشد. بااین‌حال، شاگردانش که از او الهام می‌گرفتند، آموزه‌های اورا پراکندند. این آموزه‌ها به «آیین کنفوسیوس» تبدیل شد: فلسفه رسمی چین. «آیین کنفوسیوس» در کشورهای مجاور چین نیز منتشر شد، و امروزه مردم این کشورها هنوز دستورات این آیین در باب اصول اخلاقی و مسئولیت را مطالعه می‌کنند.


مدت زمان : ۰۱:۲۲:۰۰
درست حکومت کردن
آموختن و خدمت کردن
تأثیرپذیری‌های ذهنی بزرگ
سفر کردن و آموزش
استاد و شاگردانش
مقام دولتی
سفرهای خارجی
سال‌های واپسین
پیروزی آیین کنفوسیوستگ ها : کتاب صوتی