دوره تسلط بر فروش


تــوضــیحــات
فــایل ها

نمی‌خواهید فروشتان را متحول کنید؟ آسان‌تر از آنچه انتظارش را دارید در فروش ماهر شوید.
چگونه فروش خود را تا قبل از پایان سال دو برابر کنیم؟
تکنیک‌هایی که شما را از بند محدودیت‌هایی که خودتان برای خودتان ساخته‌اید رها می‌سازد.


مدت زمان : ۲۲:۳۱:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم
بخش بیست و ششم
بخش بیست و هفتم
بخش بیست و هشتم
بخش بیست و نهم
بخش سی امتگ ها : تسلط بر فروش