اثر مرکب


تــوضــیحــات
فــایل ها

اثر مرکب؛ آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما از مهمترین آثار کاربردی است که به پویش و پیشرفت علمی موقعیت شغلی و سطح درآمدی افراد می‌پردازد. این اثر یک نمونه موفق برای کسب درآمد هنگفت است و تحولی عظیم در راه ثروتمند شدن می‌باشد.


مدت زمان : ۰۵:۲۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهمتگ ها : دارن هاردی

مشاغل : مدیر