تنظیم قرارداد


تــوضــیحــات
فــایل ها

در تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی می‌باید تمامی جوانب حقوقی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی در نظر گرفته شود تا آن قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا باشد. لذا در این دوره اصول کلی قوانین حاکم بر قراردادها جهت بکارگیری این اصول در تنظیم قراردادها تشریح خواهد شد.


مدت زمان : ۰۰:۲۵:۰۰
بخش اول
بخش دوم