کتاب مدل های قراردادی برای شرکت های کوچک


تــوضــیحــات
فــایل ها

8 مدل قراردادی پرکاربرد تجاری در حوزه کسب و کار مبتنی بر ارائه ترجمه سند مرکز تجارت جهانی، 2010، ژنو


انتشارات ویال