رضایتمندی مشتری - جینی والترز


تــوضــیحــات
فــایل ها

رضایتمندی مشتری

 جینی والترز

آیا می دانید مشتریان شما در مورد برند شما چه احساسی دارند؟ ارائه یک تجربه عالی برای مشتری نیاز به تفکر، تاکتیک و تعامل مشتری دارد. در این دوره،به طور مرحله ای به کشف سفر مشتری معمولی، و چگونگی اضافه کردن ارزش و ارائه خدمات به مشتریان استثنایی می پردازیم. جینی والترز، متخصص تجربه مشتری، نشان می دهد چگونه یک نقشه سفر مشتری را ایجاد کنید تا به شما در شناسایی نقاط ضعف و فرایندهایی که نیاز به بهبود دارند کمک کند.به علاوه، وی راهنمایی ها و استراتژی هایی را برای تنظیم انتظارات درست بازاریابی،تجربه خود را در فروش،ایجاد اعتماد قبل از فروش؛ بازسازی فرایند فروش برای تشکر و جلب مشتریان با شما به اشتراک می گذارد.

مباحث عبارتند از:

• یاد آوری این که چگونه می توانید بهترین تجربه مشتری را درک کنید.

• شناسایی دلیل منحصر به فرد تمام مشتریان زمانی که آنها یک تجربه بد از خرید کسب می کننند.

• لیست سه گانه اطمینان در مرحله انتخاب هر برند.

• نام دو نمونه از برندهای فعال در پس از فروش.


مدت زمان : ۰۰:۴۴:۰۰
بخش اولتگ ها : بازاریابی شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا فروش مهارت فروش مشتریان جذب مشتری بازاریابی و فروش رضایتمندی مشتری

مشاغل : بازاریاب فروشنده مدیر فروش مدیر بازاریابی