صمیمیت


تــوضــیحــات
فــایل ها

استفاده هوشمندانه و آگاهانه از ریتم در اجرا، متناسب با درون‌مایه آثار کارور.


مدت زمان : ۰۰:۲۸:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی