هزاران فرسنگ تا آزادی


تــوضــیحــات
فــایل ها

فرار از زندانی به وسعت یک کشور

داستان واقعی، پرهیجان و جذابِ فرار راوی داستان(دختری جوان) به همراه خانواده اش از کشور کره شمالی. کشوری که مردمانش در بی خبری محض نسبت به تمام جهان به سر می برند و در فقر گرسنگی همچون زندانیان روزگار می گذرانند


مدت زمان : ۰۶:۰۶:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهمتگ ها : اجتماعی صوتی داستان