آفات و بیماری های مرکبات


تــوضــیحــات
فــایل ها

مرکبات از محصولات استراتزیک کشور می باشد و سطح وسیعی از سطح زیر کشت را در برگرفته است. افات و بیماری ها محدود کننده این محصولات می باشند. در این فایل با برخی از افات و بیماری های این محصولات آشنا و روش های کنترل آن را آموزش می بینید. 


عوامل : خانم دکتر اعظم امیری

بخش اولتگ ها : باغبانی کارشناس باغبانی

مشاغل : بهره برداران باغداران کارشناسان کشاورزی