کتابچه صوتی راز استعداد- دنیل کویل


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتابچه صوتی راز استعداد 

بزرگی زاده نمی‌شود؛ رشد می‌کند

 

دنیل کویل رازهایی را واکاوای و نشر می‌دهد که یادگیری را بهبود بخشیده و به پیشرفت مهارتها ختم می‌شود.

اظهارات او بر مبنای حقایق کشف شده و متحول کننده‌ی علمی، مثل کشف مایلین بنا شده‌اند: عایقی که رشته های عصبی را در برمی‌گیرد تا پیامهای عصبی، سریعتر, مؤثرتر و بدون گم کردن راه، مسیر خود را بپیمایند. 

رشته های عصبی ما، پیامهای الکتریکی کوچکی ارسال می‌کنند که در نهایت، به انجام گرفتن عملی منجر می‌شوند. مایلین، این سلولهای عصبی را عایق می‌کند و مانع از نشت پیامها و هدر رفتشان می‌شود. حال هرچه ما به روش درست تمرین کنیم، این عایق ضخیم‌تر می‌شود که حرکت سریعتر و دقیق‌تر پیامها را به همراه خواهد داشت.

"در مغز، نقاط کوچکی وجود دارند که می‌‌توانند استعدادی به بلندای کوه اورست خلق کنند". 


مدت زمان : ۰۰:۴۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی شادن پژواک کتابچه یادگیری استعدادیابی پیشرفت

مشاغل : دانشجو مخاطب عام