کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم


تــوضــیحــات
فــایل ها

انسان جزیی از او و او کل است، قلب انسان مالامال از عشق به اوست 


مدت زمان : ۰۶:۴۵:۰۰
بخش اولتگ ها : فلسفی ادبی عرفانی دیدگاه

مشاغل : عمومی