چگونه نه بگوییم


تــوضــیحــات
فــایل ها

مهارت جرأتمندی یکی از مهارت‌های مهم زندگی است که فرد با تقویت درست آن احساسات و افکار و درخواست‌های خود را به صورت صادقانه، مستقیم و مناسب بیان می‌کند و بدون شرمندگی به درخواست های نامعقول دیگران جواب رد می‌دهد. از پیامدهای مهم این مهارت، افزایش اعتماد به نفس، افزایش احساس مثبت به خود و شناخته شدن به عنوان یک فرد صادق و مستقل و با روابط بین فردی قوی است. در این دوره‌ی آموزشی یاد می‌گیریم چگونه این مهارت را کسب و تقویت کنیم.


مدت زمان : ۰۲:۳۹:۰۰
معرفی دوره
سبک های رفتاری
جراتمندی
جمع بندیتگ ها : مهارت نه جرئت جرئتمندی گفتن