کتابچه الکترونیک گرایش های چهارگانه شخصیتی - گرچن رابین


تــوضــیحــات
فــایل ها

گرایش­های چهارگانه شخصیتی -  گرچن رابین

دسته بندی­های شخصیتی که نشان می­دهند چگونه زندگی بهتری برای خود و دیگران خلق کنیم

کتاب گرایش­های چهارگانه درباره گروه بندی­های اساسی شخصیتی می­باشد که نشان می­دهند چگونه زندگی بهتری برای خود و دیگران خلق کنیم. این چهار گرایش، آخرین تقسیم بندی از تیپ های شخصیتی مختلف در دنیای تعریف هویت­ها هستند.

این کتاب، بینشی در مورد چهار گرایش فردی ارائه می­دهد: حمایتگر، پرسشگر، ایثارگر، عصیانگر.

این چهار گرایش بطور ویژه در این مورد بحث می­کنند که افراد چگونه به انتظارات بیرونی (انتظاراتی که دیگران از فرد دارند) و انتظارات درونی (انتظاراتی که فرد از خود دارد) پاسخ می­دهند و این امر چگونه بر زندگی آنها تاثیر می­گذارد.

کتاب گرایش­های چهارگانه، بر این موضوع تمرکز دارد که ادراک افراد مختلف، نسبت به جهان، از لحاظ انتظارات چگونه است. این تفاوت­ در ادراک، بسته به آگاهی فرد، می‌تواند منبع تضاد یا منبع بالقوه­ای برای فرصت­ها ‌باشد. طرز بیان و نوع استفاده از کلمات و رویکرد فرد نسبت به انتظارات دیگران، می­تواند از مشکلات پیشگیری کرده و گرایش­های مختلف را به اتّحادی بر مبنای مشارکت برساند. چگونگی بیان یک مطلب از سوی شما، همراه با کوشش برای درک و ملاحظه، می­تواند نتیجه را تغییر دهد.

شناخت مخاطب و اقدام بر اساس آن، منجر به کارایی و بهره­وری می­شود. رابین از این کتاب بعنوان راهی موثّر برای انجام این کار استفاده می­کند.


بخش اولتگ ها : موفقیت شادن پژواک کتابچه شخصیت دسته بندی های شخصیتی

مشاغل : مدیر دانشجو روانشناس مخاطب عام کارافرین