سال آوری درختان پسته


تــوضــیحــات
فــایل ها

تناوب باردهی پدیده ای است که در درختان همیشه سبز و خزان دار اتفاق می افتد و درخت به دنبال یک سال با محصول سنگین ، محصول سبک ایجاد می کند. سال on با عملکرد زیاد دنبال می شود با سالoff با عملکرد پایین. در این فایل اطلاعاتی در زمینه سال اوری پسته ، مکانیزم عمل و عوامل تاثیر گذار اورده شده است.


بخش اولتگ ها : کشاورزی باغبانی کارشناس باغبانی

مشاغل : بهره برداران کشاورزان کارشناسان بخش کشاورزی