پرورش قارچ خوراکی


تــوضــیحــات
فــایل ها

ثبت نام آنلاین: آموزش پرورش قارچ خوراکی

عناوین:

1-مزایای کشت قارچ خوراکی  

2-اصطلاحات مربوط به کشت قارچ  

3-پرورش قارچ صدفی  

4-پرورش قارچ دکمه ای   (9جلسه)

مدرس: مهندس مجید پهلوانی

تاربخ شروع:  دوشنبه  1399/02/02 ساعت 17

 

 


عوامل : مهندس مجید پهلوانی

مدت زمان : ۰۰:۱۴:۰۰
بخش اولتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ صدفی قارچ دکمه ای قارچ خوراکی

مشاغل : پرورش قارچ