مهندسی گلخانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فایل، رئوس مطالبی از ملاحظات فنی در مهندسی گلخانه ارائه می‌گردد. امید است با تهیه طرح‌های توجیهی، طراحی، ساخت، تجهیز، نظارت و مدیریت کشت با لحاظ کردن این نکات فنی، شاهد افزایش بهره‌وری در بخش گلخانه‌های کشور باشیم.


مدت زمان : ۰۰:۰۱:۰۰
بخش اولتگ ها : مهندسی گلخانه

مشاغل : گلخانه دار