بسته آموزشی مدیریت کشت گلخانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

بسته آموزشی صوتی و تصویری "مدیریت کشت گلخانه ای" به همت معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و گروه اندیشه جهانی تدوین و تهیه شده است. این بسته آموزشی که مشتمل بر شانزده فصل مجزا می باشد، سعی دارد نکات مهم و کلیدی را در ارتباط با امور مربوط به گلخانه ارائه نماید. عناوین آموزشی عبارتند از:

بخش اول:

1- گلخانه و گلخانه داری

2- انتخاب گلخانه

3- کارگران، کارگردانان گلخانه

بخش دوم:

4- دشمنان گلخانه

5-  کشت خیار

بخش سوم:

6- روش نوین آبیاری و تغذیه

7- تولید علمی بذر هیبرید

8-کشت توت فرنگی در گلخانه

بخش چهارم:

9- کشت نشاء در گلخانه

10-کشت نهال مرکبات در گلخانه

11- کشت گوجه فرنگی در گلخانه ای

بخش پنجم:

12- کشت فلفل در گلخانه ای 

13- کشت طالبی در گلخانه ای 

14-کشت بادمجان در گلخانه ای 

15-دانستنی های کشت گلخانه ای

16- اقتصاد مقاومتی وکشت گلخانه ای

 

 

 

 


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجمتگ ها : آموزش جامع گلخانه

مشاغل : گلخانه دار