عملکرد کششی در تراکتور


تــوضــیحــات
فــایل ها

ترجمه ای بر استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی ایالات متحده با موضوعیت عملکرد کششی تراکتور 


عوامل : دکتر محمدباقر لک

بخش اولتگ ها : تراکتور

مشاغل : مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزان کارشناسان کشاورزی مهندسین مکانیک بیوسیستم متخصصین مکانیزاسیون کشاورزی