انگور داربستی


تــوضــیحــات
فــایل ها

این دوره در فضای کارگاهی و به صورت عملی در محل اجرای پروژه انجام گردیده است.

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی


عوامل : هادی منصوری

مدت زمان : ۰۰:۱۷:۰۰
بخش اولتگ ها : انگور داربستی تاکستان

مشاغل : بهره برداران مدیران خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باغداران کشاورزان