ریزش گل گردو


تــوضــیحــات
فــایل ها

 

میزان تشکیل میوه در گردو یکی از عوامل مهم و موثر بر میزان عملکرد است. عدم میوه دهی منجر به خسارت زیادی به پرورش دهنده می شود و باعث کاهش سودآوری کشت درختان میوه می شود که میزان آن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیط است.در سال های اخیر ریزش گل های ماده (PFA) در برخی از ارقام گردو در برخی کشورهای آمریکا، فرانسه و اسپانیا گزارش شده است. این پدیده بر میزان تشکیل میوه تاثیر منفی داشته و عملکرد درختان گردو را به شدت کاهش داده است.میزان تشکیل میوه در گردو یکی از عوامل مهم و موثر بر میزان عملکرد است. عدم میوه دهی منجر به خسارت زیادی به پرورش دهنده می شود و باعث کاهش سودآوری کشت درختان میوه می شود که میزان آن تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیط است.در سال های اخیر ریزش گل های ماده (PFA) در برخی از ارقام گردو در برخی کشورهای آمریکا، فرانسه و اسپانیا گزارش شده است. این پدیده بر میزان تشکیل میوه تاثیر منفی داشته و عملکرد درختان گردو را به شدت کاهش داده است.


بخش اولتگ ها : مدیریت کشت کشاورزی بهره وری شخصی

مشاغل : بهره برداران مهندسین مشاور باغداران کشاورزان