دفترچه یادداشت روزانه سالن های قارچ دکمه ای


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این دفترچه جزئیات سالن پرورش قارچ ثبت می شود و برای هر دوره و هر سالن یک دفترچه مورد نیاز می باشد.

این دفترچه به همراه کارت تکست ارائه شده است.

در این دفترچه موارد زیر گنجانده شده است.

1- چک لیست پر کردن سالن

2- فرم آنالیز کمپوست

3- چک لیست تاسیسات سالن

4- پارامتر های رشد

5- توضیحات خاک پوششی

6- آفات و بیماری

7- تولید این دوره با دوره های پیشین

8- مشخصات سالن کشت (ابعاد و مختصات)


این دفترچه به همراه کاردتکست ارائه می شود.


بخش اولتگ ها : پرورش قارچ خوراکی قارچ دکمه ای کمپوست بسته بندی آفات قارچ دکمه ای

مشاغل : پرورش قارچ