ویدئوی آموزشی انواع پیوند درختان میوه و سبزیجات


تــوضــیحــات
فــایل ها

برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب، شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می کنند. در این ویدئو اموزشی انواع پیوند درختان بصورت عملی همراه با تصویر مشاهده می شود. 


مدت زمان : ۰۰:۰۱:۰۰
بخش اولتگ ها : گلخانه کشاورزی ناظر

مشاغل : گلخانه دار باغداران فارغ التحصیلان کشاورزی ناظرین