پرورش بزغاله در جایگاه بسته


تــوضــیحــات
فــایل ها

گوسفند و بز حیواناتی مقاوم هستند و میتوانند در هوای آزاد و بدون استفاده از جایگاه زندگی کنند. اما در برخی از مناطق و یا در فصول معینی از سال بهتر است جایگاه مناسبی برای گله فراهم شود تا سوددهی این شغل به حداکثر برسد. برخي از شرایط محل جایگاه گوسفند و بز به شرح زير است:

1- محل جایگاه دام باید از زمین­ های اطراف آن بلندتر باشد تا از ورود آب­ های جاری به محل نگهداری دامها جلوگیری شود. گوسفند نسبت به دماي باالي محيط، کوران باد و رطوبت هوا حساسيت بيشتری دارد؛ ولي بز به­ خاطر پوشش مو و کرک در سطح بدن خود نسبت به سرما داراي حساسيت بيشتري است.  

2- محل جایگاه باید از خانه های مسکونی فاصله داشته باشد، اما این فاصله نباید به اندازه ­ای باشد که دامدار در نگهداری دام دچار مشکل شود. شیوع ناگهانی بیماری بین حیوانات اهلی میتواند به بیماری آن در انسان و حتی منجر به مرگ شود. متداولترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام در کشور ما، هاری، کیست هیداتیک، تب مالت، سیاهزخم، سل و برخی بیماریهای عفونی دستگاه تنفس است .

3-  در مناطق سردسير جايگاه بايد رو به آفتاب و بر خالف جهت وزش بادهاي غالب منطقه باشد.

4- جهت وزش بادهای فصلی باید از مناطق مسکونی به سمت دامداری باشد.

5-  زمین باید دارای یک شیب مناسب برای هدایت آب­ های جاری و فاضالب­ های تولیدشده از دامداری باشد.

6-  ساختمان جایگاه دام باید طوری باشد که از نور خورشید به مقدار زیادی استفاده شود .

7-  ظرفيت مورد نظر بر اساس مساحت آغل تعيين ميشود.

8- از آنجا که گوسفند و بز جزء دامهای متکی به مرتع هستند، لذا بهتر است محل نگهداری دائم یا موقت آنها نیز در نزدیکی مراتع قرار گيرد.


مدت زمان : ۰۰:۰۷:۰۰
بخش اولتگ ها : کشاورزی دامپروری دام سبک گوسفند بز

مشاغل : مهندسی عاوم دامی پرورش دام سبک گوسفند و بز