آموزش تصویری نحوه پلاک کوبی دام سبک و سنگین


تــوضــیحــات
فــایل ها

فیلم آموزشی حاضر، در راستای اجرای طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام کشور توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و تدوین شده است.


مدت زمان : ۰۰:۰۹:۰۰
بخش اولتگ ها : دامپروری دام سبک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مشاغل : مهندسین دامپرور دانشجویان علوم دامی و دامپروری دامپروری پرورش دام سبک