آفات و بیماری خرما


تــوضــیحــات
فــایل ها

خرما از محصولات استراتژیک کشور می­باشد و سطح وسیعی از باغات جنوب و جنوب غرب کشور را در برگرفته است. در این مجموعه آموزشس مطالبی راجع به آفات  و بیماری های این محصول و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل آن ها ارائه داده می شود با سرفصل های زیر:

کنه تارتن خرما

کرم میوه خوار خرما

سوسک شاخک بلند خرما

زنجرک خرما


بخش اولتگ ها : باغبانی کارشناس باغبانی

مشاغل : باغداران کشاورزان کارشناسان کشاورزی