فیلم آموزشی کاربرد GPS


تــوضــیحــات
فــایل ها

استفاده از این فیلم آموزشی برای کلیه کارشناسان ناظر و مشاوران در مباحث مربوط به برداشت نقاط utm توصیه می گردد.


عوامل : مهندس محمد بهروزفر

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : GPS کارشناسان ناظر مشاوران

مشاغل : کارشناسان کشاورزی